Il Pellegrinaggio da Sinnai a N.S. di Bonaria

www.pellegrinaggiosinnaibonaria.it

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

O MARIA MAMMA AMUROSA

E-mail Stampa PDF

0 Maria graziosa, o lillu de biancura,
de is istellas ses prus pura, ses prus bella de sa rosa
de Deus mamma e isposa giardinu de totus is froris.

0 Maria mamm’amurosa salva nosu peccadoris.

Po su latti chi has donau a fillu tuu graziosu
cun discanzu e pagu riposu Tui mamma dd’has allattau,
perdonanosì su peccau e totu cantu is erroris.

0 Maria mamm’amurosa salva nosu peccadoris.

De sa luna ses prus luxenti de su xelu ses prus serena;
de dogna grazia ses prena mamma de s’Onnipotenti.
De Tui cuddu serpenti fiat stetiu iscramentadu,
candu dd’hiasta appetigadu o Reina vittoriosa.

0 Maria mamm’amurosa salva nosu peccadoris.

Ti timit totu s’inferru, e timendu ti rispettada:
de Tui coru aspettat sollievu a su gisterru,
po cudda caden’ e ferru de su peccau mortali,
chi est peus de dogna mali contra nosu e contra Deus:
ma cun Tui no dda timeus ca si miras piedosa.

0 Maria mamm’amurosa salva nosu peccadoris.

Misericordia Signori, Signori, misericordia.

You are here